Zákaznický program

Věrnost módě se vyplácí

Téměř tři desítky značek, stovky luxusních módních pokušení a nekonečné možnosti… To je Premium Fashion Brands. 33 prodejen, které jsou komplexně zastřešeny jedním unikátním zákaznickým programem PFB, nejrozsáhlejším v Česko-Slovensku.

Registrujte se

Registrace do Zákaznického programu a registrace do internetového obchodu jsou shodné. Nemusíte se znovu registrovat, pokud již některou z nich máte. Vztahují se na vás stejné výhody.

Staňte se členy

Člen registrovaný do PFB má garantovánu výhodnější cenu na veškeré nezlevněné zboží v síti obchodů PFB.

S PFB zákaznickým programem je spojena snadnější identifikace nákupu nebo exkluzivní akce pouze pro členy programu.

Vždy jste první informováni o mimořádných akcích, slevách a dalších nabídkách, které jsme připravili pro zákazníky. Můžete proto vybírat ze široké nabídky.

Registrujte se

Obchodní podmínky zákaznického programu PFB

Odměny a slevy

 1. Jakýkoliv Váš nákup, při kterém použijete PFB zákaznický program, Vás posunuje k vyšší slevové hladině a odměnám. Tato slevová hladina se odvíjí od celkové utracené částky, která byla realizována v posledních 24 měsících ve všech obchodech začleněných do tohoto zákaznického programu. Aktuální seznam obchodů a další informace o PFB zákaznickém programu naleznete na www.pfb.cz.

Slevové hladiny a jiné benefity

 1. 5% sleva platí při registraci, již při prvním použití PFB zákaznického programu v obchodech začleněných do tohoto programu. Tato sleva je trvalá po celou dobu členství v systému PFB.
 2. 10% sleva platí při kumulované útratě více jak 30.000 Kč (pro účely tohoto programu platí, že 1 Kč = 1 bod) v obchodech začleněných do zákaznického programu PFB, a to za podmínky, že v posledních 24 po sobě jdoucích měsících je na účtu PFB obrat alespoň 20.000 Kč (bodů).
 3. 15% sleva platí při kumulované útratě více jak 50.000 Kč (bodů) v obchodech začleněných do PFB zákaznického programu, a to za podmínky, že v posledních 24 po sobě jdoucích měsících je na zákaznickém účtu obrat alespoň 25.000 Kč (bodů).
 4. Pokud provozovatel nerozhodne jinak, slevy se nevztahují na drobný doplňkový prodej či na zboží, které je z PFB zákaznického programu výslovně vyloučeno těmito podmínkami nebo jiným způsobem přímo na prodejně.
 5. Pokud nedojde na účtu v rámci programu PFB ke kladné transakci za posledních 24 měsíců (rozhodným datem je vždy první den následujícího měsíce po poslední kladné transakci) vyhrazuje si provozovatel právo účet pozastavit. K aktivaci účtu dojde opětovnou kladnou transakcí. Konto na takovémto účtu je v tomto případě vynulováno a účtu je přiřazena základní 5% sleva.
 6. Kumulovaná útrata se vypočítává i ze zlevněného zboží. Slevy vyplývající z PFB zákaznického programu nelze uplatnit na již zlevněné zboží. Slevy se nesčítají, pokud PFB výslovně nerozhodne jinak. Slevu v PFB zákaznickém programu nelze uplatnit při nákupu poškozeného zboží, které je jako poškozené označeno a se slevou již prodáváno.
 7. Slevy vyplývající z PFB zákaznického programu nelze použít při nákupu jakýchkoliv dárkových (finančních) poukazů v obchodech zařazených do programu PFB. Lze je využít při placení pomocí dárkových (finančních) poukazů, avšak výsledná cena včetně slev musí převyšovat, nebo být rovna, hodnotě dárkových (finančních) poukazů.
 8. PFB si vyhrazuje možnost uspořádání časově omezených akcí, při kterých bude jednotlivé členy PFB zákaznického programu cenově, slevově nebo jinými benefity zvýhodňovat.
 9. Slevy se nevztahují na produkty značky Longchamp.

Informování zákazníků

 1. Komunikace se členy PFB zákaznického programu probíhá zejména prostřednictvím newsletterů (info@pfb.cz) a SMS na e-mailovou adresu a telefonní číslo, které člen PFB zákaznického programu sdělil. PFB si vyhrazuje možnost členy informovat především o:

  • Registraci a vstupu do PFB zákaznického programu;
  • o výši slevy s ohledem na výši kumulované útraty;
  • oznamování časově omezených akcí, při kterých bude jednotlivé členy PFB zákaznického programu cenově, slevově nebo jinými benefity zvýhodňovat;
  • zrušení nebo pozastavení členství v PFB zákaznickém programu.

Odhlášení z pfb zákaznického programu

 1. Z PFB zákaznického programu je možné se odhlásit formulářem z patičky e-mailu zaslaného z info@pfb.cz nebo zasláním e-mailu (předmět „NE PFB“) na info@pfb.cz
 2. Nejpozději do druhého dne od odhlášení z PFB zákaznického programu bude členství ukončeno. Odhlášením pozbývá člen nárok na slevy a jakékoliv další možné benefity vyplývající z členství v PFB zákaznickém programu.
 3. PFB si vyhrazuje právo vyřadit z PFB zákaznického programu takového zákazníka, který do přihlašovacího formuláře uvedl záměrně nepravdivé, mylné nebo nepřesné údaje, a to zejména údaje osobní, údaj o telefonním čísle a údaj o e-mailové adrese.

Odmeny a zľavy

 1. Akýkoľvek váš nákup, pri ktorom použijete zákaznícky program PFB, vás posúva k vyššej zľavovej hladine a odmenám. Táto zľavová hladina sa odvíja od celkovej minutej sumy, ktorá bola realizovaná za posledných 24 mesiacov vo všetkých obchodoch začlenených do tohto zákazníckeho programu. Aktuálny zoznam obchodov a ďalšie informácie o zákazníckom programe PFB nájdete na www.pfb.sk.

Zľavové hladiny a iné benefity

 1. 5% zľava platí pri registrácii už pri prvom použití zákazníckeh o programu PFB v obchodoch začlenených do tohto programu. Táto zľava je trvalá po celú dobu členstva v systéme PFB.
 2. 10% zľava platí pri kumulovanej útrate viac ako 1.200 € (pre účely tohto programu platí, že 1 € = 25 bodov) v obchodoch začlenených do zákazníckeho programu PFB, a to s podmienkou, že za posledných 24 po sebe idúcich mesiacov je na účte PFB obrat aspoň 800 €.
 3. 15% zľava platí pri kumulovanej útrate viac ako 2.000 € v obchodoch začlenených do zákazníckeho programu PFB, a to s podmienkou, ž e za posledných 24 po sebe idúcich mesiacov je na zákazníckom účte obrat aspoň 1.000 €.
 4. Ak prevádzkovateľ nerozhodne inak, zľavy sa nevzťahujú na drobný doplnkový predaj či na tovar, ktorý je zo zákazníckeho programu PFB výslovne vylúčený týmito podmienkami alebo iným spôsobom priamo na predajni.
 5. Ak nedôjde na účte v rámci programu PFB ku kladnej transakcii za posledných 24 mesiacov (rozhodujúcim dátumom je vždy prvý deň nasledujúceho mesiaca po poslednej kladnej transakcii) vyhradzuje si prevádzkovateľ právo účet pozastaviť. K aktivácii účtu dôjde opätovnou kladnou transakciou. Konto na takomto účte sa v tomto prípade vynuluje a účtu je priradená základná 5% zľava.
 6. Kumulovaná útrata sa vypočítava aj zo zľavneného tovaru. Zľavy vyplývajúce zo zákazníckeho programu PFB nie je možné uplatniť na už zľavnený tovar. Zľavy sa nesčítajú, ak PFB výslovne nerozhodne inak. Zľavu v zákazníckom programe PFB nie je možné uplatniť pri nákupe poškodeného tovaru, ktorý je ako poškodený označený a so zľavou sa už predáva.
 7. Zľavy vyplývajúce zo zákazníckeho programu PFB nie je možné použiť pri nákupe akýchkoľvek darčekových (finančných) poukazov v obchodoch zaradených do programu PFB. Je ich možné využiť pri platení pomocou darčekových (finančných) poukazov, avšak výsledná cena vrátane zliav musí prevyšovať, alebo byť rovná, hodnote darčekových (finančných) poukazov.
 8. PFB si vyhradzuje možnosť usporiadania časovo obmedzených akcií, pri ktorých bude jednotlivých členov zákazníckeho programu PFB zvýhodňovať cenou, zľavou alebo inými benefitmi.
 9. Zľavy sa nevzťahujú na produkty značky Longchamp.

Informovanie zákazníkov

 1. Komunikácia s členmi zákazníckeho programu PFB prebieha najmä prostredníctvom bulletinov (info@pfb.cz) a SMS na e-mailovú adresu a telefónne číslo, ktoré člen zákazníckeho programu PFB oznámil. PFB si vyhradzuje možnosť členov informovať predovšetkým o:

  • registrácii a vstupu do zákazníckeho programu PFB;
  • výške zľavy s ohľadom na výšku kumulovanej útraty;
  • časovo obmedzených akciách, pri ktorých bude jednotlivých členov zákazníckeho programu PFB zvýhodňovať cenovo, zľavovo alebo inými benefitmi;
  • zrušení alebo pozastavení členstva v zákazníckom programe PFB.

Odhlásenie zo zákazníckeho programu pfb

 1. Zo zákazníckeho programu PFB je sa možné odhlásiť formulárom z päty e-mailu zaslaného z info@pfb.cz alebo zaslaním e-mailu (predmet „NE PFB“) na info@pfb.cz
 2. Najneskôr do druhého dňa od odchodu zo zákazníckeho programu PFB bude členstvo ukončené. Odhlásením stráca člen nárok na zľavy a akékoľvek ďalšie možné benefity vyplývajúce z členstva v zákazníckom programe PFB.
 3. PFB si vyhradzuje právo vyradiť zo zákazníckeho programu PFB takého zákazníka, ktorý do prihlasovacieho formulára uviedol zámerne nepravdivé, mylné alebo nepresné údaje, a to najmä údaje osobné, údaj o telefónnom čísle a údaj o e-mailovej adrese.